Missie en Visie

Visie en Missie
“Samen leven, samen leren, samen werken, samen spelen en samen vieren in een wereld van verschillen.” 
We onderschrijven de onderwijskundige visie van stichting Kindante:
Het kind staat voorop en dus centraal. Ieder kind is uniek en heeft talenten. Elk kind is bijzonder en elk kind mag er zijn. Kinderen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. 
Loedoes is een openbare school, d.w.z. alle kinderen en ouders zijn welkom, ongeacht hun geloof, levensovertuiging of etnische afkomst. Kinderen leren over de verschillen in waarden en normen. Ze leren een andere cultuur of levensstijl te waarderen en te respecteren. Hun eigen cultuur krijgt een bewuste plaats in het geheel. 
Onder “Samen leven, samen leren, samen werken, samen spelen en samen vieren in een wereld van verschillen.” verstaan wij: 
 
Samen:  
We hebben oog voor alle kinderen in hun leerbehoeften. Samen met de kindpartners geven wij als IKC vorm aan een doorgaande ontwikkelingslijn vanaf 0 jaar tot 13 jaar. Voor alle betrokkenen streven we naar een goed leer- en ontwikkelklimaat om “leren leren, leren leven” inhoud te geven (bron: onderwijskundige visie stichting Kindante) Wij gaan ervoor om er voor ieder kind daadwerkelijk te zijn en zetten onze expertise “werken vanuit diversiteit” daarop in. Dit alles in samenwerking met ouders en leerlingen. 
 
Leren:  
Kinderen leren zich te ontplooien als zelfstandig individu binnen de samenwerking van een groep. We verwachten dat leerlingen leren in zichzelf en anderen te investeren en dat zij leren van fouten en vergissingen van henzelf en van anderen. Het opnemen van kennis en begrip is iets dat van het kind zelf wordt (internaliseren). Dat vraagt om op het niveau van het kind en zijn/haar directe zone van ontwikkeling te werken; 
 
Spelen:  
Het spelend leren gebeurt uiteraard bij kleuters, maar ook in de hogere groepen blijft ruimte voor spelend leren noodzakelijk. Hierdoor leren kinderen creatief om te gaan met allerlei verschillende situaties en kunnen ze via concreet (handelend) leren tot abstract leren komen. We besteden daarbij veel aandacht aan ontwikkeling van sociale vaardigheden. Spelen als belangrijke fase om te komen tot onderzoekend leren en toepassen van onderzoekende vaardigheden. 
 
Leven:  
Door aandacht te hebben voor elkaar als mens, respect te hebben voor elkaar, in goede harmonie met elkaar om te gaan, open en rechtvaardig te zijn, willen wij binnen onze school een bijdrage leveren aan een goede saamhorigheid in de samenleving. Ook komt hierbij de missie van Stichting Kindante tot uitdrukking: Leren leren, leren leven. 
 
Werken:  
Om jezelf te kunnen ontwikkelen, zul je aan jezelf moeten werken. Wij zetten in op bewustwording bij kinderen, omdat we kinderen zien als de volwassenen van de toekomst en zij hierdoor daadwerkelijk iets kunnen veranderen. De kinderen werken met behulp van meerdere instrumenten (zoals coöperatieve werkvormen, MI, inzichten in talenten, onderzoekend- en ontdekkend leren) aan de ontwikkeling van hun executieve functies en totale ontwikkeling. Het flexibel en wendbaar kunnen inzetten van deze kennis en begrip als basisvaardigheid; 
 
Vieren:
Ieder kind is uniek. We vieren ieders ”zijn” en accepteren daarmee ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten. Ook vieren we verschillende traditionele en vernieuwende festiviteiten met elkaar. Hierin kiezen we bewust wat we vieren en hoe we het vieren. 
 
Onze Visie 
“Wij willen kinderen opleiden tot zelfstandige mensen, die verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces om zo te komen tot persoonlijke groei als wereldburger voor de toekomst!” 
We voelen ons als team van IKC Loedoes verantwoordelijk voor alle kinderen van onze school We voelen ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling en groei van alle kinderen. Waar mogelijk houden wij rekening de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind; de lat moet niet te hoog liggen, maar ook niet te laag, het moet realistisch zijn. 
Kinderen hebben recht op een doorgaande ontwikkeling. Dat houdt o.a. in dat de leerinhouden en de leermiddelen zoveel mogelijk op elkaar en op de behoeften van het individuele kind afgestemd zijn. zodat we tegemoet komen aan de individuele verschillen tussen kinderen. 
Het is een ambitie voor de komende jaren om een meer onderzoekende rol voor zowel de leerkrachten als de kinderen te laten ontstaan. Volgend vanuit contact en onderzoekend vanuit activerende samenwerkingsvormen en opdrachten en andere organisatievormen om zo individueel en samen aan de slag te gaan met kennisinhouden, vaardigheden en attitude. 
 
Onze kernwaarden/kernwoorden – Pijlers 
Hoe is dit terug te zien in ons onderwijs? 
· We zoeken naar leerinhouden en zoeken naar leermiddelen die aansluiten bij de behoefte van leerlingen (betekenisvol). 
· Het werken met een weekplanning met een doorgaande lijn, van groep 1 t/m 8 Rekening houdend met de individuele behoeften van kinderen. 
· Doorgaande lijn voor zelfstandig werken. 
· Uitgaan van en vorm geven aan meervoudige intelligentie in het onderwijs. 
· Een inspirerende en veilige omgeving. 
· Tools uit systeemdenken en vormgevers uit hersenwerk toepassen in het onderwijs om kinderen inzicht te geven in hun eigen leerproces en in het zien van samenhang. 
· Coöperatieve werkvormen worden in een doorgaande lijn aangeboden, in alle groepen gevisualiseerd en ingeoefend. 
· Het inzetten van denkgewoonten om kinderen bewust te maken van attitudes. 
· De ontwikkeling binnen het onderwijs en de realisering van onze eigen visie vragen om een lerende houding en een actieve betrokkenheid van iedereen. 
 
Professionele leergemeenschap 
Wij dragen onze kernwaarden uit binnen duidelijke kaders. Leerkrachten zijn de spil waar het om draait als het gaat om goed onderwijs. Binnen onze organisatie leren we van en met elkaar en onderzoeken we samen met als doel het onderwijs voor onze leerlingen te verbeteren. Daarbij staat persoonlijke ontwikkeling, het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal. Het leren van de leerlingen is hierbij onze eerste prioriteit en dit zien wij als onze gezamenlijke verantwoording. Dit doen wij in een innoverende en ambitieuze professionele organisatie die ontwikkelingsgericht werkt. Op onze basisschool nemen mensen hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling en ontvangen en geven we feedback, komen talenten tot hun recht. 
 
Leren leven 
Wij willen onze leerlingen opleiden tot wereldburgers. We richten ons onderwijs zo in, dat we hen door het ontwikkelen van vaardigheden en attituden voorbereiden op hun toekomst en hun deelname in de maatschappij. Kernwoorden hierbij zijn autonomie, eigenaarschap, weerbaarheid en zicht hebben op eigen talenten en persoonlijke leerdoelen. 
We leren de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes die zij maken in hun eigen ontwikkeling. Hier hebben zij zelfvertrouwen voor nodig. De leerkracht stimuleert dit door een leidende en begeleidende rol in te nemen. De leerling wordt op deze manier verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, dat zorgt voor eigenaarschap. 
 
Leren leren
 
Ieder kind wil leren. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag ontdekken. Met uitdagend onderwijs willen wij dit stimuleren en ontwikkelen. Hiermee bevorderen wij het plezier, de intrinsieke motivatie, de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding. Het aanbieden van gedegen kennis, het zicht hebben op hun eigen leerontwikkeling en leerstijl en inzet van de executieve functies vormen de basis om dit te bewerkstelligen. 
Taal en rekenen zijn voor ons basisvaardigheden. We stellen hoge doelen aan de opbrengsten voor deze vakken. 
Waar mogelijk integreren wij vakken. Structureel passen wij dit al toe tijdens groepsdoorbrekend aanbod van wereldoriëntatie in de groepen 3-8 en gedurende de creamiddagen. De kerndoelen zijn hierbij richtinggevend. 
We leren de kinderen hoe ze zelfstandig en samen kunnen leren en sluiten zoveel als mogelijk aan bij de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van ieder kind. 
 
Betrokkenheid 
Betrokkenheid betekent voor ons open communicatie met alle partners: kind, ouders en omgeving, maar ook het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Daarbij staan wij open voor de mening van ouders en houden wij hen op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Wij verwachten interesse van ouders in de ontwikkeling van hun kind. We betrekken kinderen bij hun eigen leerproces door aan te sluiten bij hun belevingswereld en we houden structureel kindontwikkelgesprekken met elk kind. Dit motiveert kinderen om zich te blijven ontwikkelen. 
We werken nauw samen met ketenpartners en verenigingen uit de omgeving van de school om leerontwikkeling van de leerlingen te verrijken of te versterken. 
 
Creativiteit 
De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen met het vermogen flexibel met veranderingen om te gaan. Onderzoeks- en ontwerpvaardigheden zijn hierbij van belang, waarbij creatief denken een belangrijke vaardigheid is. 
Creativiteit gaat over zoveel méér dan knutselen, kunst en cultuur. Het gaat over verbeelden en nieuwsgierigheid; over inspiratie en talent. Het gaat ook over spelen: over spelen met ideeën, spelen met mogelijkheden en met de vraag 'Wat… als?'. Het gaat over de ontwikkeling van ons denken en over het verleggen van grenzen op plezierrijke momenten in een betekenisvolle omgeving. Door dit te stimuleren willen wij hen voorbereiden op hun toekomst in onze maatschappij. 
 
 

Cookie instellingen